Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН “MTE-ONLINE.COM”

 1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ПРОДАЖБA НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН “MTE-ONLINE.COM”
Наименование МЕДИДОМ” АД
ЕИК 121469023
ДДС номер BG121469023
Адрес на управление гр. София 1750, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, бл. 28, вх. Б
Адрес на осъществяване на дейността  гр. София 1750, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, бл. 28, вх. Б
Уебсайт www.mte-online.com
Лице за контакт Симона Славчева
Телефон +359885 04 04 83
E-mail info@mte-online.com
Удостоверение за регистрация на дрогерия № 0971/15.07.2009, издаден от Столична РЗИ на основание чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина.
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ
 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между “МЕДИДОМ” АД, ЕИК: 121469023, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, бл. 28, вх. Б, представлявано от Изпълнителния директор Йонка Христова Гетова-Христанова, наричан Tърговец, от една страна, и лицата, ползващи електронния магазин с домейн mte-online.com, включително тези сключващи договор за покупко-продажба на предлаганите на сайта стоки, от друга.
 2.  Термините, използвани в настоящите Oбщи условия, имат следното значение:
 1. Общи условия“ са настоящите Общи условия за ползването на уебсайта, вкл. сключването на договор за покупко-продажба на предлаганите на уебсайта стоки от разстояние и свързаните с неговото изпълнение условия, в това число техните последващи изменения и допълнения.
 2.  „Потребител“ е всеки ползвател, който е физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (в съответствие с дефиницията на „потребител“ съгласно Закона за защита на потребителите).
 3. Ползвател“  е всяко лице, което е заредило в браузъра си домейна mte-online.com, разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта mte-online.com и/или е извършило поръчка на стоките предлагани от електронния магазин чрез уебсайта. В понятието “ползвател” се включват и потребителите съгласно дефиницията по т. ii.
 4. Гост” е всеки Ползвател, който не е създал свой профил и ползва уебсайта без регистрация.
 5. Търговец“ по смисъла на настоящия общи условия, както и съгласно дефиницията на ЗЗП, е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. В контекста на настоящите общи условия „Търговец“ е „МЕДИДОМ“ АД.
 6. Доставчик“ е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
 7. Стока“ е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. В контекста на настоящите Общи условия „стоки“ са всички медицински изделия, предлагани на уебсайта mte-online.com;
 8. Медицинско изделие” е инструмент, апарат, уред, софтуер, материал или друго изделие, използван самостоятелно или в комбинация, включително софтуер, предназначен от производителя да бъде използван специфично за диагностични и/или терапевтични цели и необходим за правилната му употреба, който не постига основното си действие по предназначение във или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но може да се подпомага при своето действие от средства с такъв ефект, и който е предназначен от производителя да се прилага при хора с цел:

а) диагностика, профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на заболявания;

б) диагностика, наблюдение, лечение, облекчаване или компенсиране на травми или инвалидност;

в) изследване, замяна или корекция на анатомична част или физиологичен процес;

г) контрол върху процеса на забременяване.

 1. Поръчка” означава правно-обвързващо волеизявление на ползвател, с което последният заявява желание за сключване на договор за покупко-продажба на стока, налична на уебсайта mte-online.com.
 2.  „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което: а) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или б) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 3.  „Поправка или ремонт“ на потребителска стока е привеждането ѝ в съответствие с договора за продажбата ѝ, когато има несъответствие между тях.
 4.  „Електронен магазин“ е електронният магазин (софтуер), достъпен при използване на уеб-браузер или мобилно приложение на адрес в Интернет mte-online.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително и следното:
  1. Да преглеждат съдържанието на mte-online.com;
  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба;
  3. Да получават информационен бюлетин и информация относно предлагани от електронния магазин стоки;
  4. Да извършват плащания съобразно настоящите общи условия;
 5. Интерфейс“ (или потребителски интерфейс) в контекста на настоящите общи условия представлява съчетанието от приложен софтуер и графичното оформление, чрез което ползвателите осъществяват действия в уебсайта;
 6.  „Уебсайт“ или накратко „Сайт“ (“website”) е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите Общи условия, уебсайт е mte-online.com
 7. Домейнът“ е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. За да бъде заредена определена уеб страница, домейн името се изписва в полето на браузъра, като в контекста на настоящите общи условия домейн името е „mte-online.com”.
 8. Доставчик на услуги на информационното общество” е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е “Медидом” АД.
 9. Услуги на информационното общество” са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Електронната търговия представлява услуги на информационното общество.
 1. Чрез настоящите условия Търговецът, в качеството си на доставчик на услуги на информационното общество, предоставя на ползвателите информация съобразно изискванията на Закона за електронна търговия.
 2. Търговецът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на електронния магазин.
 3. Търговецът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия електронен магазин, без съгласието на ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вреди за ползвателя вследствие на спирането.
 4. Всички посетители на уебсайта mte-online.com следва да се запознаят внимателно с настоящите Общи условия преди да използват уебсайта. В случай че ползвателят не е съгласен с настоящите Общи условия, последният следва да преустанови ползването на mte-online.com.
 5. С приемането на настоящите общи условия, Ползвателят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани чрез електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронна търговия.
 6. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Търговеца чрез електронния магазин mte-online.com, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

(1) Търговецът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на електронния магазин. Търговецът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

(2) Търговецът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в електронния магазин.

“(3) Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на електронния магазин. Търговецът предоставя обща форма за запитвания, достъпна в меню “Контакти”, както и обособена форма за запитвания към конкретен продукт, която е достъпна в менюто на съответния продукт. Ползвателят следва да попълни посочените от Търговеца полета и да избере виртуалния бутон “Изпрати”/„Изпращане“. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Търговеца, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Търговеца за предоставяне на определена услуга и не поставя Търговеца и Ползвателя в договорни отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Търговеца, е сключил договор с Търговеца за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Търговеца.

Търговецът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(4) Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от електронния магазин. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на електронния магазин (място, на което е изписан имейл адрес на Търговеца и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.

Търговецът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(5) Търговецът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на електронния магазин. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps и Google Earth, достъпни на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .

(6) Търговецът предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на електронния магазин. За да използва функцията, Ползвателят следва да изпише в полето за търсене търсената от него дума /думи и да избере виртуалния бутон/иконката за търсене или клавиш на клавиатурата Enter/Go. Електронният магазин ще визуализира списък от резултати със страници/продукти, намиращи се на електронния магазин и съдържащи търсената от Ползвателя дума/думи.

(7) Търговецът предоставя възможност за поместване на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя. С поместването им в съответните обозначени секции, Ползвателят предоставя безвъзмездно съгласието си на Търговеца да използва, публикува, разпространява поместеното.

Публикуването на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя на електронния магазин става след одобрение от Търговеца.

(8) Търговецът предоставя възможност за стесняване/филтриране на резултатите за наличните на разглежданата страница продукти на база заложените към продуктите характеристики.

 1. Tърговецът си запазва правото по своя преценка по всяко време да променя, допълва или заличава части от настоящите Общи условия, без изрично предизвестие, като публикува актуалната редакция на „Общи условия“ на сайта mte-online.com. Търговецът се задължава да уведоми потребителите за всяко значимо изменение в Общите условия по сключени договори в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях e-mail адреси.

III. РЕГИСТРАЦИЯ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

 1. Посетителите на уебсайта mte-online.com могат да разглеждат безплатно неговото съдържание, без да е необходимо извършване на регистрация/създаване на личен профил.
 2. За да използва електронния магазин с регистрация, Ползвателят следва да е извършил регистрация (създаване на личен профил) еднократно, след което при всяко достъпване на профила да въвежда своите уникални потребителско име и парола за отдалечен достъп.
 3. Когато посетител на уебсайта желае да осъществи поръчка на медицинско изделие чрез интерфейса му, според своите предпочитания може да избере да направи това като “гост” или да създаде/използва вече създаден профил.
 4. Отправянето на поръчка до Търговеца е обвързано с плащане на съответната стойност, посочена в Поръчката, както и свързаните с нея разходи за доставка.
 5. За да направи поръчка, Ползвателят избира желаното от него изделие и предпочитаното количество и го добавя в своята потребителска кошница чрез натискане на виртуалния бутон “Купи”. След като е поставил всички желани изделия в потребителската си кошница и е отбелязал тяхното количество, Ползвателят следва да избере дали да продължи като “гост” или да създаде/използва вече създаден профил.

Поръчка като „гост“

 1. При поръчка като гост, Ползвателят натиска виртуалния бутон „Завърши поръчката“ и предоставя на Търговеца следната информация: Име и фамилия, телефонен номер, електронен адрес и адрес за доставка. След осъществяване на поръчката и натискане на бутон „Поръчване“, Ползвателят получава автоматичен имейл за потвърждение на поръчката на посочения от него електронен адрес.
 2. Консултант на Търговеца се свързва с Ползвателя в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на поръчката с цел уточняване на параметрите ѝ.
 3. В случай че поръчката е осъществена в неработен ден (събота, неделя или официален празник), или преди/след края на работното време на Търговеца (при работно време 08.00-17.00 ч.), срокът по чл. 16 започва да тече от началото на работното време на Търговеца в първия работен ден, следващ извършването на поръчката. В случай че поръчката е направена преди началото на работното време на Търговеца в работен ден, срокът започва да тече с началото на работното време на Търговеца.

Създаване на профил и осъществяване на поръчка през личен профил

 1. В случай че Ползвателят желае да създаде свой профил, чрез който да разполага с възможност да проследява историята на поръчките си, както и техния статус, последният следва да натисне виртуалния бутон “Регистрация” и да въведе своя електронен адрес. След като въведе необходима информация, Ползвателят следва да натисне виртуалния бутон “Регистриране”. След попълване на данните за регистрация и натискане на виртуалния бутон “Регистриране“, Ползвателят недвусмислено заявява, поставяйки отметка в съответното поле, че е запознат и приема настоящите общи условия, като се задължава да ги спазва безусловно.
 2. Потребителското име на Ползвателя се взаимства от посочения от него имейл за регистрация, а първоначалната парола се генерира автоматично от софтуера. Търговецът изпраща на Ползвателя автоматичен имейл за потвърждение на регистрацията, с който удостоверява успешното регистриране и активиране на профила, като в имейла му предоставя и паролата за достъп, която впоследствие Ползвателят може да промени чрез функционалност на профила си. След потвърждение (чрез кликване върху посочения в имейла линк за потвърждение и въвеждане на потребителските данни), Ползвателят може да използва профила си за поръчки и проследяване на статуса им.
 3. При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. В случай на промяна, Ползвателят се задължава да коригира данните си в своя профил своевременно.
 4. След достъпване на създадения профил, Ползвателят може да добави следните данни към своя профил: име и фамилия и адрес/и за доставка.
 5. Когато Ползвателят е създал личен профил, за да осъществи своята поръчка през профила си, последният следва да въведе данните за достъп до профила си, а именно: потребителско име и парола. След като въведе своите данни, Ползвателят разполага с възможност да добави в потребителската си кошница всички желани стоки. С натискането на виртуалния бутон „Поръчване“, Ползвателят финализира поръчката и тя се изпраща автоматично до Търговеца.
 6. Всички електронни изявления, направени през личен профил след въвеждане на съответните потребителско име и парола, се предполага, че са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация в електронния магазин (или добавени впоследствие).
 7. Консултант на Търговеца се свързва с Ползвателя в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на поръчката с цел уточняване на параметрите на поръчката.
 8. В случай че поръчката е осъществена в неработен ден (събота, неделя или официален празник), или преди/след края на работното време на Търговеца (при работно време 08.00-17.00 ч.), срокът по чл. 24 започва да тече от началото на работното време на Търговеца в първия работен ден, следващ извършването на поръчката. В случай че поръчката е направена преди началото на работното време на Търговеца в работен ден, срокът започва да тече с началото на работното време на Търговеца.
 9. Отказ от поръчка може да бъде извършен от Ползвателя най-късно в рамките на телефонния разговор във връзка с уточняване на направената поръчка.
 10. Търговецът има право да откаже поръчка в някоя от следните хипотези:
 • при липса на наличност от съответната стока;
 • при форсмажорни обстоятелства;
 • невъзможност на изпълнение на поръчката от страна на търговеца по независещи от търговеца обстоятелства

Сключване на договора

 1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронния магазин mte-online.com чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му или друго средство за комуникация от разстояние.
 2. Договорът се сключва на български език.
 3. Страна по договора с Търговеца е Ползвателят съгласно данните, предоставени от него при регистрацията, съдържащи се в създадения от него профил или посочени в електронната форма за извършване на поръчка като „гост“ (без профил).
 4. Електронният магазин предлага технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.
 5. В случай че някое от задължителните полета не бъде попълнено, софтуерът на електронния магазин не позволява завършване на поръчката и посочва на Ползвателя в кои от задължителните полета липса информация, която следва да бъде допълнена от Ползвателя.
 6.  Договорът за покупко-продажба на стоките, предлагани от mte-online.com между Търговеца и Ползвател се счита за сключен от момента на получаване от Ползвателя на потвърждението на поръчката, отправено от Търговеца.
 • Поръчка може да бъде извършена и чрез контактната форма, достъпна на уебсайта, както и чрез телефонно обаждане.
 • По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли на Ползвателя собствеността върху избраните от него чрез интерфейса на уебсайта стоки.
 • Сключеният между Търговеца и Ползвателя договор ще бъде съхраняван от Търговеца чрез технически средства, като Ползвателят ще има достъп до него в създадения от него профил на сайта, както и на предоставения имейл.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, с изключение на разноските за доставка на стоката, които са за сметка на Ползвателя.
 2. В крайната цена, посочена за всеки вид стока, не се включва стойността на разходите за доставка.
 3. След достъпване на профила си в електронния магазин, Ползвателят може да визуализира персонализирани цени, в случай че Търговецът е определил такива, приложими към неговия личен профил.
 4. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предупреждение цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече направени поръчки. Промяната на цената важи за Потребителите от момента на обявяването ѝ на сайта на mte-online.com. Посочената в момента на осъществяване на поръчката цена е крайна и включва всички данъци и такси, с изключение на разноските за доставка. Ползвателят е длъжен да заплати обявената в момента на поръчката цена.
 5. В момента на извършване на поръчката Ползвателят избира един от следните начини на плащане:
 • Чрез наложен платеж (чрез пощенски паричен превод) – плащането се извършва в брой на куриера при доставката;
 • Чрез банков превод по следната банкова сметка на Търговеца:

IBAN: BG62UNCR76301010442207 BIC: UNCRBGSF При банка: УниКредит Булбанк

 1. В случай че Ползвателят избере като опция плащане по банков път, Търговецът му изпраща проформа фактура в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на поръчката в работни дни. В случай, че поръчката е направена през почивни дни (събота, неделя или официални празници), проформа фактурата ще бъде изпратена в първия работен ден след деня, в който е получена на поръчката. Срокът за извършване на плащане по проформата е 3-дневен от получаването ѝ. В случай че Ползвателят не заплати дължимата сума в този срок, поръчката се счита за анулирана.
 2. Когато ползвателят е заявил издаване на фактура и е посочил необходимите за това данни при извършване на поръчката, Търговецът му я предава в оригинал в момента на доставка на стоките.

V. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

 1. Търговецът извършва доставка на поръчаните стоки чрез услугите на лицензиран пощенски оператор (куриер) или чрез свой представител до адрес за доставка, посочен от Ползвателя, или до офис на куриер, избран от Ползвателя.
 2. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на договор в случаите, в които Ползвателят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
 3. Доставката на стоките на територията на Република България се извършва в срок от 1 (един) до 5 (пет) работни дни, считано от получаване на потвърждение на поръчката. За населени места със специфичен режим на доставки, срокът за доставка може да бъде удължен с до 5 (пет) работни дни.
 4. В случаите, в които Ползвателят е избрал плащане чрез банков превод, срокът по чл. 46 започва да тече от деня на получаване на плащането в посочената в чл. 41 банкова сметка.
 5. В случай че стоката не е налична в склада на Търговеца или са налице други непредвидени обстоятелства, срокът за доставка може да бъде удължен до 30 (тридесет) дни, считано от сключването на договора. В такива случаи Търговецът уведомява Ползвателя по телефон.
 6. Ползвателят е длъжен да осигури достъп за извършване на доставката на посочения от него адрес, когато като метод на доставка е избрал доставка до адрес.
 7. В случай че стоката е увредена при доставката, Ползвателят следва да се обърне към представителя на лицензирания пощенски оператор (куриера) или на Търговеца за съставяне на констативен протокол.
 8. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Ползвателя адрес по негова вина или поради отсъствието му, лицето извършващо доставката информира Ползвателя за посещението и му предоставя данни за контакт за уточняване на ново посещение. В случай че Ползвателят не се свърже с представителя на лицензирания пощенски оператор (куриера) или представителя на Търговеца в 3-дневен срок от получаване на уведомлението или при невъзможност за доставка и при второ посещение, която не е по вина на Търговеца и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. Същото важи и за случаите, в които Ползвателят неоснователно откаже да приеме стоката.
 9. Собствеността на стоките се прехвърля от Търговеца с предаването им на Ползвателя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Ползвателя, поставен върху транспортния документ, предоставен от куриера/представителя на Търговеца.
 10. Доставката на стоки на обща стойност до 149,99 лева (сто четиридесет и девет лева и 99 стотинки) се определя чрез въвеждане на адрес за доставка (след натискане на виртуален бутон „Изчисли цена за доставка“, активен във формата за поръчка) и се заплаща от Ползвателя съобразно избрания от него начин на плащане на стоките.
 11. Безплатна доставка за всички поръчки над 150 лв, независимо от килограмите. Безплатната доставка може да бъде само до офисите на СПИДИ в цялата страна, всички останали варианти остават за сметка на клиента.
 12. Доставката е безплатна и за Ползватели, които разполагат с активен промо код за безплатна доставка, като за да бъде отразено това обстоятелство Ползвателят следва да въведе коректно промо кода в предвиденото за това поле, преди да натисне виртуалния бутон „Поръчване“. Ползвателят следва да се съобрази с предварително упоменатите условия и ограничения за ползване на притежавания от него промо код.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 1. Всеки Потребител има право да се откаже от сключения от разстояние договор, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщане на стоката, и без да посочва причина за отказа си в срок от 14 календарни дни, считано от датата на приемане на стоките.
 2. Потребителят, който желае да упражни правото си на отказ от сключения от разстояние договор, следва да уведоми Търговеца в посочения по-горе 14-дневен срок по един от следните начини:
 • като подаде стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП на място на следния адрес: гр. София 1750, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, бл. 28, вх. Б.
 • като изпрати попълнения формуляр на следния електронен адрес: info@mte-online.com
 • като изпрати по поща или куриер попълнения формуляр на следния адрес: гр. София 1750, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, бл. 28, вх. Б.
 • като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откажете от договора.
 1. В уведомлението за отказ от договора Потребителят следва посочи съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, отправило поръчката, данни на лицето, приело доставката, както и дата на доставката.
 2. Стандартният формуляр за улесняване упражняването правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите може да бъде изтеглен от тук: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki
 3. Търговецът потвърждава получаването на уведомление за отказ от договора по електронен път.
 4. В случай че Потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, последният трябва да изпрати или предаде стоките на Търговеца на следния адрес: гр. София 1750, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, бл. 28, вх. Б без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора.
 5.  В случай че Потребителят не изпълни задължението си в посочения по-горе срок, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 6. Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките съобразно избрания от него начин да върне стоката. Търговецът НЕ поема разходите за връщане на стоката.
 7. Търговецът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоката, в случай че Потребителят изрично е избрал начин за доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от Търговеца.
 8. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
 9. Търговецът връща заплатената от Потребителя сума по договора в 14-дневен срок от получаване на стоката по един от следните начини:
 • по банков път, когато потребителят е извършил плащането по този начин;
 • в брой.
 1. Когато Потребителят е използвал промоционален код за отстъпка от цената на стока, по отношение на която впоследствие упражни правото си на отказ, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, като само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 2. Правото на отказ от договора е неприложимо, когато договорът има за предмет:
 • доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, както и при
 • доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

VII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Търговецът отговаря за съответствието на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 2 (две) години след доставянето ѝ.
 2. При несъответствие на стоката с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, като избере между извършване на ремонт на стоката или замяна с нова, освен когато избраният от него начин за обезщетяване е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 1. Рекламацията следва да бъде предявена пред Търговеца писмено или устно. В нея потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адрес за контакт.
 2. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  1. Търговецът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията от Потребителя, когато последната е основателна.
  2. Потребителят заплаща разноските за изпращане на стоката до Търговеца, когато не може да му я предаде лично.
  3. В случай че Търговецът приеме рекламацията като основателна, той възстановява на Потребителя сторените от него разноски по начин, уговорен между страните.
  4. В случай че Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката за срок, надвишаващ срока по чл. 69, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

  VIII. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. Търговецът обработва лични данни на физически лица с цел предоставяне на услуги на информационното общество, състоящи се в електронна търговия на медицински изделия.
  2. Информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, свързана с обработването на личните данни на физически лица, вкл. цели и правно основание за обработването, срокове на съхранение, права на субектите, получатели на данните и др. съществена информация, касаеща обработването, са подробно описани в Политиката за поверителност на mteonline.com, с която можете да се запознаете на следния линк: https://mte-online.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/ В политиката са описани и прилаганите от Търговеца мерки за техническа защита.

  IX.ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

  1. Всички информационни ресурси, публикувани е електронния магазин, вкл. но неизчерпателно: дизайн, текстове, снимки, лога, търговски марки, аудио и видео материали и др., както и програмния код на уебсайта, представляват интелектуална собственост и са обект на закрила съгласно ЗАПСП.
  2. Използването на информацията, публикувана на електронния магазин чрез копиране, промяна, възпроизвеждане, публикуване, разпространение или по друг непозволен начин, без съгласието и разрешението на носителя на съответното право върху интелектуалната собственост представлява нарушение и води до ангажиране на съответната отговорност на ползвателя в съответствие с действащото българско законодателство.

  X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  1. Търговецът се освобождава от отговорност за неизпълнение на договора, явяващо се пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорно обстоятелство представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
  2. В случай, че Tърговецът се позовава на форсмажорни обстоятелства, същият незабавно известява Ползвателя, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще осуетят изпълнението на доставката на стоките.
  3. Търговецът уведомява Ползвателя за момента на прекратяване на събитието.
  4. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете на доставка, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила.
  5. В случай, че съответното събитие продължи повече от 2 (два) месеца, двете страни имат право да се откажат от договора.

  XI.OРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА

  Комисия за защита на личните данни

  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

  Интернет страница: www.cpdp.bg

  Електронна поща: kzld@cpdp.bg

  Телефон (деловодство):  02/91-53-519

  Комисия за защита на потребителите

  Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

  Интернет страница: https://kzp.bg/kontakti

  Електронна поща: info@kzp.bg

  Телефон на потребителя: 0700 111 22

  тел.: 02/9330565

  Комисия за защита на конкуренцията

  Адрес: гр. София 1000, бул. “Витоша” №18

  Интернет страница: https://www.cpc.bg

  Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg

  Телефон за справки: 02/ 935 62 22

  Изпълнителна агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването

  Адрес: гр. София 1303, ул. „Дамян Груев“ № 8

  тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

  e-mail: bda@bda.bg

  XII. ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  1. В случай на спор, всеки Потребител има право да подаде жалба чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове на ЕС на следния линк: Онлайн решаване на спорове | Европейска комисия

  XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Търговецът предоставя непрекъснат достъп до настоящите Общи условия на следния линк: https://mte-online.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
  2. Търговецът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт mte-online.com.
  3. Ползвателят следва незабавно да уведоми Търговеца в случай на достъп до потребителския му профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност. Търговецът не носи отговорност за вредите, възникнали вследствие на неоправомощен достъп, независимо дали последният е извършен със или без знанието на Ползвателя.
  4. Нищожността на една или няколко клаузи от настоящите условия, не води до нищожност на друга клауза или условията в цялост.
  5. По всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
  6. Всички спорове по породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Потребителите могат да използват и платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
  7. В случай че споразумение не може да бъде постигнато, всички спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.
  8. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.09.2020г. и представляват неразделна част от съдържанието на всеки договор, сключен между Търговеца и Ползвателя/Потребителя.